Čakajte prosím...

Informácie o spracovaní osobných údajov

Kto je zodpovedný za spracovanie Vašich osobných údajov?

Správca:

E-shop ALOve on-line s.r.o., Na Maninách 1040/14, 170 00 Praha 7, ktorého ste zákazníkom

Kontaktné údaje: [email protected]

Prečo a ako sú Vaše osobné údaje spracovávané?

Účely spracovania:
Správca spracováva Vaše osobné údaje

pre následujúce účely:

Osobné údaje sú spracovávané automatizovane (v databáze zákazníkov) aj v papierovej podobe.

Právny základ:

Správca je oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje bez súhlasu, lebo vykonáva spracovanie, ktoré je nevyhnutné pre plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami a plnenie zákonných povinností.

Poskytnutie osobných údajov je zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou a bez týchto údajov nebude možné prijať/vybaviť Vašu objednávku/zákazku alebo reklamáciu.

Správca je tiež oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje z dôvodu oprávnených záujmov správcu (napr. vymáhanie pohľadávok od zákazníkov, obrana v súdnych sporoch).

Správca je ďalej oprávnený spracovávať Vaše osobné údaje pre účely priameho marketingu na základe oprávneného záujmu správcu, ak nebudete namietať proti tomuto spracovaniu.

Komu môžu byť Vaše údaje poskytnuté alebo sprístupnené?

Spracovatelia:

Vaše osobné údaje sú spracovávané okrem našich zamestnancov tiež tretími osobami, ktoré Správca poveril alebo poverí na základe zmluvy o spracovaní osobných údajov.

Spracovateľov využívame napr. pri našej obchodnej, administratívnej a marketingovej činnosti, kedy spolupracujeme s našou spriaznenou spoločnosťou ALO jewelry CZ, s.r.o. (IČO 03665348, so sídlom Na Maninách 1040/14, Holešovice, 170 00 Praha 7), ktorá môže osobné údaje zdieľať s ďalšími spracovateľmi (napr. IT firma, marketingová agentúra).

Další príjemcovia:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté ďalším tretím osobám v prípade, že sprístupnenie predstavuje povinnosť stanovenú zákonom (napr. orgány činné v trestnom konaní, súdy) alebo sú osobné údaje sprístupnené z dôvodu ochrany práv správcu (napr. advokáti), prípadne pri doručovaní písomnej komunikácie (napr. Slovenská pošta, tlačiareň). Na základe Vašej žiadosti môžu byť Vaše údaje odovzdané tiež inému butiku ALOve.

Môžu byť osobné údaje odovzdané do zemí mimo EHP?

Vaše osobné údaje nebudú odovzdávané mimo Európsku úniu, resp. Európsky hospodársky priestor.

Ako dlho budeme Vaše osobné údaje uchovávať?

Osobné údaje (kontakty, nákupná história, obchodná a marketingová komunikácia) budú uchovávané počas trvania činnosti Správcu, ak nevznesiete námietku proti spracovaniu na účely priameho marketingu.

V prípade, že vznesiete námietku proti priamemu marketingu, budeme Vaše osobné údaje uchovávať najdlhšie po dobu 5 rokov od posledného obchodného kontaktu s Vami.

Daňové doklady a účtovné záznamy budú uchovávané po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi (najdlhšie 10 rokov od konca účtovného obdobia).

Aké máte práva?

Právo na informácie o spracovaní Vašich osobných údajov

PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV NA ÚČELY PRIAMEHO MARKETINGU MÔŽETE KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU A OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ VYMAZANÉ A SKARTOVANÉ (AK NEBUDE MAŤ SPRÁVCA INÝ DÔVOD PRE ICH SPRACOVANIE).

PROTI SPRACOVANIU OSOBNÝCH ÚDAJOV Z DÔVODU INÝCH OPRÁVNENÝCH ZÁUJMOV SPRÁVCU MÔŽETE TIEŽ KEDYKOĽVEK VZNIESŤ NÁMIETKU A OSOBNÉ ÚDAJE BUDÚ VYMAZANÉ, AK SPRÁVCA NEPREUKÁŽE ZÁVAŽNÉ OPRÁVNENÉ DÔVODY PRE SPRACOVANIE, KTORÉ PREVAŽUJÚ NAD VAŠIMI ZÁUJMAMI ALEBO PRÁVAMI.

Všetky svoje žiadosti podávajte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov.

Ďalej máte právo kedykoľvek sa obrátiť so svojím podnetom alebo sťažnosťou na Úrad na ochranu osobných údajov (https://dataprotection.gov.sk/uoou/).