Rezervácia termínu
Butiky

Bratislava, Brno, Praha

alove-logo
0
0 €

Doprava a platba

Luxusná darčeková krabička a doprava zadarmo

 

PLATOBNÉ PODMIENKY

 1. V E-shope ALOve sú pri jednotlivých Produktoch uvedené ceny vrátane dane z pridanej hodnoty (DPH) vo výške podľa platných a účinných právnych predpisov. Zobrazené ceny v E-shope ALOve zostávajú v platnosti po celú dobu ich zobrazenia v E-shope ALOve, pričom platí, že pre Objednávateľa je záväzná cena Produktu potvrdená Predávajúcim v Objednávke (ďalej len ,,Cena Produktu“). Predávajúci je oprávnený uzavrieť Kúpnu zmluvu za úplne individuálnych podmienok dohodnutých s konkrétnym Objednávateľom. Predávajúci je oprávnený ceny Produktov jednostranne meniť s tým, že na Kúpne zmluvy, ktoré boli uzatvorené pred takou zmenou, nebude mať táto zmena vplyv.
 2. Cena Produktu zahŕňa vždy aj náklady na prepravu a dodanie Produktu na adresu doručenia uvedenú Objednávateľom v Objednávke, a to vždy výlučne na doručovaciu adresu na území Slovenskej republiky. Objednávateľ berie na vedomie, že doručovanie Produktov mimo územia Slovenskej republiky nie je Predávajúcim realizované.
 3. Dohodnutú kúpnu cenu, ktorá sa vždy rovná Cene Produktu (ďalej len ,,Kúpna cena“) môže Objednávateľ Predávajúcemu zaplatiť jedným z nižšie uvedených spôsobov zvolených Objednávateľom v Objednávke:
  • bezhotovostne bankovým prevodom na účet Predávajúceho: CZ9608000000000008309942.  Účet je vedený v Českej sporiteľne, a.s., Olbrachtova 1929/62, 140 00 Praha 4. Objednávka bude vybavená a odoslaná po obdržaní platby na účet Predávajúceho;
  • bezhotovostne platobnou kartou, rýchlym prevodom a Google Pay prostredníctvom platobnej brány PayU;
  • platbou na dobierku pri prevzatí Produktu v hodnote do 1 200 EUR, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou, podľa možností Kuriéra.
 4. V prípade bezhotovostnej platby podľa bodu V.3 písm. a) VOP je záväzok Objednávateľa uhradiť dohodnutú Kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet Predávajúceho. V prípade bezhotovostnej platby prevodom na účet Predávajúceho sa Objednávateľ zaväzuje realizáciu platby vykonať na účet Predávajúceho uvedený Predávajúcim v potvrdení Objednávky v zmysle bodu V.9 VOP a zadať pri realizácii platby variabilný symbol, slúžiace k špecifikácii Objednávky, uvedený v tom istom potvrdení Objednávky. Kúpna cena je pri všetkých bezhotovostných platnách podľa bodu V.3 písm. a) VOP splatná do piatich (5) dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy v zmysle bodu II.9 VOP. V prípade bezhotovostnej platby podľa bodu V.3 písm. b) VOP je záväzok uhradiť dohodnutú Kúpnu cenu splnený okamihom riadnej realizácie platby Kúpnej ceny cez platobnú bránu PayU.
 5. V prípade platby na dobierku (pri prevzatí Produktu v hodnote do 1 200 EUR) Objednávateľ uhradí Kúpnu cenu pri prevzatí Produktu od Kuriéra, a to buď v hotovosti alebo platobnou kartou, podľa možností Kuriéra. Kúpna cena je pri platbe na dobierku splatná práve pri prevzatí Produktu.
 6. Objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že v prípade omeškania so zaplatením Kúpnej ceny je Predávajúci oprávnený kedykoľvek od prvého dňa trvania takéhoto omeškania od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Objednávateľ berie na vedomie, že ak neuhradí Objednávateľ Kúpnu cenu zvoleným spôsobom podľa bodu V.3 písm. a) VOP do piatich (5) dní odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy v zmysle bodu II.9 VOP, Predávajúci je oprávnený Objednávku Objednávateľa stornovať. O odstúpení je Predávajúci povinný Objednávateľa informovať prostredníctvom elektronickej správy na E-mailovú adresu Objednávateľa.
 7. Predávajúci ku každej zaplatenej Objednávke Objednávateľa v súlade s Kúpnou zmluvou vystaví daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty (DPH). Daňový doklad – faktúru pošle Predávajúci Objednávateľovi ako súčasť Objednávky.
 8. Prípadné zľavy na Produkty ponúkané Predávajúcim v rámci marketingových akcií nie je možné vzájomne kombinovať a každú zľavu je možné uplatniť iba raz, ak nebude Predávajúcim výslovne uvedené inak.

  V prípade marketingovej akcie, kedy je poskytovaný k nákupu darček zdarma, Objednávateľovi nevzniká nárok na darček zdarma automaticky. Objednávateľovi je pri splnení podmienok marketingovej akcie v objednávacom procese ponúknutá možnosť vložiť si do košíka darček zdarma. V takom prípade je medzi Predávajúcim a Objednávateľom uzavretá darovacia zmluva sa zaväzovacou podmienkou. Ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy Objednávateľom a to aj čiastočnému, stráca darovacia zmluva ohľadom takéhoto darčeka účinnosť a Objednávateľ je povinný spolu s tovarom Predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček. Nárok na darček zdarma nemožno uplatniť dodatočne. Na darčeky, ktoré sú poskytované zdarma, nemožno uplatňovať akékoľvek práva z vadného plnenia.

  Marketingové akcie platia v uvedenom termíne alebo do vyčerpania zásob darčekov.

DODACIE A PREPRAVNÉ PODMIENKY

 1. Preprava a dodanie Produktov je uskutočňovaná prostredníctvom Kuriéra. Produkt bude dodaný na adresu uvedenú Objednávateľom v Objednávke. Náklady na prepravu a dodanie Produktov hradí Predávajúci, ak nie je v Kúpnej zmluve stanovené inak.
 2. Objednávateľ berie na vedomie, že informácie o preprave a dodaní Produktov uvedené vo Webovom rozhraní E-shopu ALOve sa vzťahujú iba na prepravu a dodanie Produktov v rámci Slovenskej republiky. Produkty sú doručované výhradne na území Slovenskej republiky.
 3. Produkt bude Objednávateľovi, prípadne Príjemcovi, odoslaný v prípade bezhotovostných platieb podľa bodu V.3 písm. a), b) do 3 pracovných dní od riadneho prijatia celej Kúpnej ceny v súlade s Kúpnou zmluvou a týmito VOP.
 4. Objednávateľ sa zaväzuje Produkt pri jeho dodaní riadne prevziať.
 5. Objednávateľ, prípadne Príjemca, je povinný pri prevzatí Produktu od Kuriéra skontrolovať, či nie je porušený či zdeformovaný obal Produktu a akúkoľvek prípadnú závadu bezprostredne Kuriérovi oznámiť a zároveň s ním spísať zápis o škode. Na neskoršie reklamácie nebude braný ohľad. Objednávateľ nie je povinný Produkt prevziať v prípade porušenia obalu Produktu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky.
 6. Ďalšie zvláštne práva a povinnosti súvisiace s prepravou a dodaním Produktov môžu byť stanovené priamo Kuriérom. Objednávateľ prehlasuje, že bol s takými prípadnými podmienkami Kuriéra pred realizáciou Objednávky oboznámený.
 7. Vlastnícke právo k Produktu, ako aj nebezpečenstvo škody na veci prechádza na Objednávateľa, prípadne Príjemcu, okamihom prevzatia Produktu od Kuriéra.
 8. Objednávateľ berie na vedomie, že Predávajúci je oprávnený vo výnimočných prípadoch objednaný Produkt Objednávateľovi, prípadne Príjemcovi, nedodať, a to predovšetkým v prípade výskytu technických chýb v rámci Webového rozhrania E-shopu ALOve súvisiacich so špecifikáciou Produktu, Cenou Produktu, dostupnosťou Produktu a pod. Predávajúci v takýchto výnimočných prípadoch bezodkladne vráti Objednávateľovi Kúpnu cenu, ak bola uhradená.